Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Stratfield adviseert aandeelhouders FleetGo bij overname door Main Capital Partners

Het in Hattem gevestigde FleetGo is recent opgegaan in de FleetGo Group. Daarvoor nam software-investeerder Main Capital Partners een meerderheidsbelang belang in het hoogwaardige telematicabedrijf. Om tot de FleetGo Group te komen, nam Main eveneens het Duitse Wanko over. Stratfield adviseerde de aandeelhouders van FleetGo bij de overname.

FleetGo, met kantoren in Nederland, Duitsland en Turkije, richt zich al sinds de oprichting in 2010 op all-in-one oplossingen voor de logistieke sector met end-to-end telematicaoplossingen als GPS tracking, Remote Tacho Download en Tachograaf Analyse. Hiermee kunnen de meer dan 5.000 klanten – waaronder DHL en Reym – slimmere wagenparken creëren op basis van gegevens en inzichten over de prestaties van chauffeurs en wagenparken. Zo kunnen zij hun efficiency optimaliseren, hun kosten reduceren en hun risico’s minimaliseren.

Het in Duitsland gevestigde Wanko focust zich op de ontwikkeling van software voor warehousing en route-optimalisatie. Met de overname door Main Capital Partners zijn FleetGo en Wanko nu samengevoegd. Het gecombineerde bedrijf FleetGO Group gaat uitgebreide softwareoplossingen aanbieden voor Warehouse Management, Transport Management en Fleet Management in de DACH- en Benelux-regio.

Stratfield adviseerde de aandeelhouders van FleetGo bij de overname. Volgens Leendert Stam en Richard Zwart biedt de overname door Main Capital Partners goede groei- en ontwikkelkansen kansen voor zowel de onderneming als het management.

De drie niveaus van waardecreatie

Er zijn meerdere manieren om extra aandeelhouderswaarde te creëren. Het mooie is dat de ene manier de andere niet uitsluit. Integendeel. Met een doordachte en creatieve strategie kunnen alle in de onderneming aanwezige kansen en mogelijkheden worden benut voor extra rendement. In deze blog geven we u onze kijk op werken aan waarde aan de hand van drie waardeniveaus.

In onze dagelijkse praktijk spreken wij regelmatig DGA’s die in hun onderneming werken. Wat we daarmee bedoelen is dat ze overwegend druk zijn met operationele zaken. Dat hun dagindeling wordt beheerst door klanten, personeel, productieprocessen, noem maar op. Daar is uiteraard niets mis mee. Hoe beter en efficiënter de onderneming georganiseerd is, hoe groter de kans op succes. Maar als DGA doet u er verstandig aan om ook aan uw onderneming werken. Tenslotte is het uw vermogen dat ‘in de zaak’ zit. En daar wilt u toch rendement op halen. Hoe doet u dat dan? Wat is wijsheid? Bij Stratfield kijken we op drie niveaus naar werken aan waarde.

Waardeniveau 1 – Sturen op resultaat

Ondernemers meten hun succes meestal af aan hun omzet, hun marge en het resultaat. Veelal ligt de focus dan op omzetgroei. Ligt de omzet in lijn met de prognose, dan komen de marge en het resultaat, ofwel de winst in beeld. Meer omzet betekent dan meer resultaat. Tegelijk proberen ondernemers het resultaat op positieve wijze te beïnvloeden door continu verbeteringen of aanpassingen door te voeren in hun bedrijfsvoering. Denk aan procesoptimalisatie, kostprijsreductie of een hogere klanttevredenheid. Steeds vaker zijn ook het verhogen van de leverbetrouwbaarheid en het werven en behouden van personeel belangrijke aandachtspunten. Met andere woorden, op dit niveau behaalt u winst door omzetgroei in combinatie met een steeds efficiëntere bedrijfsvoering.

Waardeniveau 2 – Sturen op rendement

In dit volgende niveau van werken aan waarde is het maken van winst nog steeds het uitgangspunt. Wel voegen we daar nu rendement op geïnvesteerd vermogen aan toe. Hoe dat te bepalen? Heel eenvoudig, door het bedrijfsresultaat te delen door het geïnvesteerde vermogen. Uit deze formule valt af te leiden dat het rendement wordt beïnvloed door de hoogte van het resultaat én door de hoogte van het kapitaal dat in de onderneming aanwezig is. Blijft het resultaat gelijk, maar daalt het benodigde vermogen om de onderneming te runnen, dan stijgt dus het rendement. Een mooie bijkomstigheid is dat daarmee ook de waarde van de onderneming stijgt.

Wel vraagt dit niveau van werken aan waarde een meer bewuste manier van naar de onderneming kijken. Daar bedoelen we mee dat het de kunst is om op slimme wijze de al in de onderneming aanwezige liquiditeit ‘vrij’ te spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Het verhogen van de omloopsnelheid van voorraden
 • Spelen met de debiteuren- en crediteurentermijnen
 • Het verlagen van de omvang van onderhanden werk

U leest het, ook zonder ingewikkelde financieringsmodellen en/of geleend kapitaal is het mogelijk geld ‘vrij’ te spelen. Vaak kan dan met minder geld in de onderneming hetzelfde of zelfs een beter resultaat behaald worden. Het effect daarvan is altijd dat het rendement op het geïnvesteerde vermogen stijgt. En dat ‘vrij’ gespeelde geld? Dat kunt u aanwenden voor nieuwe activiteiten. Of voor investeringen in vastgoed of aandelen. Want dat is natuurlijk ook een prima optie.

Waardeniveau 3 – Sturen op waarde

In dit derde niveau van werken aan waarde voegen we nog weer een aspect toe, namelijk rendement op assets van de onderneming. Stel, een onderneming heeft geïnvesteerd in specifieke kennis of in een uniek productieproces. Of er zijn gelden vrijgemaakt om een logistiek netwerk op te tuigen. Die kennis, dat unieke proces of dat logistieke netwerk kan ook zeer interessant zijn voor andere marktpartijen. Met andere woorden, daar is een interessant verdienmodel voor te bedenken, bijvoorbeeld in de vorm van een overname of een participatie. Waardoor die al gedane investeringen nóg meer gaan renderen. Studies tonen aan dat vooral bedrijven die op zoek gaan naar alternatieve verdienmodellen een bovengemiddeld rendement behalen op hun assets. Ofwel, door andere bedrijven de middelen te geven om te groeien, optimaliseert u de inzet van uw eigen assets en neemt het rendement toe. Over het creëren van waarde gesproken.

Professionele ondersteuning nodig?

U wilt weten welke kansen en mogelijkheden er binnen uw onderneming liggen om extra rendement op uw geïnvesteerde vermogen te behalen? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Ondernemen ‘beyond the hockeystick’

Wat maakt het ene bedrijf succesvoller dan het andere? McKinsey-adviseurs Chris Bradley, Martin Hirt en Sven Smit deden daar maar liefst 10 jaar lang onderzoek naar. Al hun verzamelde inzichten en ervaringen verwerkten zij in het boek ‘Strategy Beyond the Hockey Stick’. Wat is dé sleutel tot succes? En hoe kunt ook u ondernemen ‘beyond the hockeystick?

Na duizenden bedrijven te hebben doorgelicht kwamen Bradley, Hirt en Smit tot de conclusie dat er drie groepen bedrijven zijn. De eerste groep, zo’n 20%, leidt verliezen. En soms flinke ook. Dan is er een grote groep, totaal 60%, die maar weinig winst maakt. Blijft over 20%. Dat zijn de excellent presterende bedrijven die wél veel waarde creëren. Dit was bij uitstek de groep bedrijven om eens nader onder de loep te nemen. Want wat maakt dat zij zo excellent presteren? Bradley, Hirt en Smit vonden een aantal, steeds terugkerende succesfactoren.

Doordacht M&A-beleid

De Top-20 excellent presterende bedrijven voert een doordacht M&A-beleid (mergers and acquisitions), met zeer veel aandacht voor strategie, organisatie en cultuur. Hoe nauwer deze op elkaar aansluiten, hoe hoger het rendement op een fusie of overname.

Dynamische inzet van resources

Geld, talent en aandacht inzetten waar deze de meeste waarde creëren of toevoegen. Het klinkt zo logisch, maar het is de Top-20 excellent presterende bedrijven die hierin het verschil weet te maken.

 • Vermijd gemiddelden. Kijk juist goed naar de verschillen per locatie of afdeling. En pas toewijzingen hierop aan.
 • Focus op waardecreatie. Gebruik de juiste tools om te beoordelen waar de resources heen gaan. Zo kan dit de verwachte winst zijn gedeeld door de financiële middelen die je nodig hebt om de winst tot stand te brengen.
 • Feiten en logica. Het kan lastig zijn om prestaties te verbeteren. Nog lastiger is het om ergens de stekker uit te trekken. Maar soms is dat het begin van succes. Baseer toewijzingen dus altijd op feiten en logica en niet op hoop of vertrouwen.
 • Wees dynamisch. Pas resources doorlopend aan om zo optimaal in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden.

Bovengemiddelde investeringen

Uit het onderzoek van Bradley, Hirt en Smit bleek ook dat deTop-20 excellent presterende bedrijven substantieel meer investeert dan de minder presterende ondernemingen. Dan gaat het om investeringen in materiele zaken als machines, maar juist ook in immateriële zaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan investeringen in personeel en klantrelaties en aan MVO-investeringen.

Efficiëntere productie

Ook deze succesfactor lijkt een open deur. En toch blinkt de Top-20 excellent presterende bedrijven ook op dit onderdeel uit. Door de efficiency voortdurend te verbeteren kan de kostprijs verlaagd worden en is er minder werkkapitaal nodig. Waarmee het rendement op het totaal geïnvesteerde vermogen weer toeneemt.

Differentiatie van de organisatie

Meer van hetzelfde acquireren of juist differentiëren? De Top-20 excellent presterende bedrijven kiest overduidelijk voor dat laatste. Waardoor ze op termijn én risico’s spreiden én een groter rendement behalen.

Inside out

Een laatste belangrijke conclusie van Bradley, Hirt en Smit is dat gemiddeld en slecht presterende bedrijven overwegend een ‘inside view’ hebben. Het gevaar van een interne gerichtheid is echter dat deze vaak subjectief en niet goed onderbouwd is. Dat uit zich in risicomijdend gedrag en onduidelijke doelstellingen en vooruitzichten. De Top-20 excellent presterende bedrijven daarentegen richt de blik vooral naar buiten en kijkt welke toegevoegde waarde zij overgenomen ondernemingen kunnen bieden. Daarmee is ‘inside out’ denken en doen van strategische meerwaarde.

Behoefte aan een professionele sparringpartner?

U wilt wel eens sparren over hoe ook u kunt ondernemen ‘beyond the hockey stick? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Overname, gouden deal of hoofdpijndossier?

Ondernemingen overnemen is een verleidelijke en veel toegepaste groeistrategie. Helaas loopt in de praktijk 70% tot 90% van de overnames uit op een mislukking. Hoe maak je een overname dan wel succesvol? Daarover geven wij in deze blog praktische tips.

Om te bepalen hoe je wél een succesvolle overname doet is het goed eerst te analyseren waarom zoveel overnames mislukken. Dat heeft veel te maken met dat ondernemingen overwegend eenzijdig kijken naar de te behalen winst. Meer marktaandeel bijvoorbeeld. Of het inlijven van specialisten en zelfs concurrentie. Vaak wordt minder aandacht besteed aan wat de eigen organisatie aan waarde kan toevoegen aan de over te nemen onderneming. En daarin schuilt juist vaak het succes. Door te ‘brengen’ kan het verschil worden gemaakt tussen een gouden deal of een hoofdpijndossier. Dat brengen kan op verschillende manieren.

Stel groeikapitaal beschikbaar

Groeikapitaal beschikbaar stellen is de meest tastbare en meetbare vorm van waardevermeerdering. Het overgenomen bedrijf kan dat kapitaal aanwenden voor bijvoorbeeld procesoptimalisatie of innovatie. Dan is het wel belangrijk dat je het bedrijf dat je wilt overnemen en de markt waarin dat bedrijf actief is, goed begrijpt. Met die kennis kan je er beter op toegezien worden dat het groeikapitaal goed besteed wordt. Groeikapitaal hoeft niet persé uit eigen middelen te komen. Ook private equity fondsen stellen kapitaal beschikbaar, uiteraard tegen de nodige rendementseisen.

Zorg voor een heldere ambitie

Nog een manier om waarde te toe te voegen aan een over te nemen bedrijf is door ervoor te zorgen dat je een heldere en haalbare ambitie formuleert. Want welke richting wil je op met het bedrijf? Welk procesbeleid is hiervoor nodig? En waarom zijn deze veranderingen nodig? Hoe beter medewerkers zich kunnen confirmeren aan die ambitie, hoe meer betrokken ze aan de slag gaan om die ambitie te realiseren.

Draag één of meer belangrijke competenties over

Het kan ook heel waardevol zijn om specifieke competenties over te hevelen aan het overgenomen bedrijf. Een mooi voorbeeld hiervan is de overname van TDC, EME-Engel en Tricas door de ITMGroup. Na de overname bundelden deze bedrijven kun kennis en mogelijkheden om wereldleider te worden in de wasmiddelensector. Een kleine speler als EME-Engel werd zo een waardevolle leverancier voor multinationals in de wasmiddelenindustrie. TDC voegde hier verpakkingstechnologie aan toe. Tricas werd aangehaakt om een nieuwe, betere en veiliger capsules te ontwikkelen die oplosbaar zijn in water. De ITMGroup bracht technologie en kennis van de tabaksindustrie in, alleen nu voor een geheel andere branche. Door deze bundeling van kennis en capaciteit werd de ITMGroup de eerste kant-en-klare leverancier in de deze industrie.

Deel één of meer belangrijke productiemiddelen

Een vierde manier om waarde toe te voegen is om één of meer productiemiddelen te delen met het bedrijf dat je overneemt. Ook hier weer een voorbeeld. Na de overname van bezorgnetwerk De Buren deelde bpost belangrijke productiemiddelen. Hiermee konden De Buren ook snel groeien met onbemande afhaalpunten in België. Zonder het delen van productiemiddelen had dit vele malen meer tijd gekost.

Professionele ondersteuning nodig?

Een professionele en ervaren partij met ervaring op het gebied van overnames kan veel tips en adviezen geven om de gouden deal te maken. Bent u op zoek naar een onderneming om over te nemen? Of misschien staat u op het punt om uw onderneming te verkopen? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Multiples voor snelle waardebepaling

U hebt een onderneming op het oog om over te nemen. Maar hoe komt u tot het juiste bod? Met zogenaamde multiples bepaalt u op snelle wijze de marktwaarde van een voor u interessant bedrijf. Multiples zijn de meest gebruikte methodiek voor de waardering en prijsvorming van ondernemingen. Multiples worden ook wel relatieve waardering of marktgebaseerde waardering genoemd. Wat u in feite doet is een interessante onderneming vergelijken met andere ondernemingen in dezelfde branche met behulp van financiële ratio’s. Multiples worden in het Nederlands ook wel vuistregels genoemd. Op basis van een bedrijfswaardering kan ook een overnamebod bepaald worden. Dat kan op basis van een percentage van de jaaromzet, een factor keer het resultaat na belasting of een factor keer de EBITDA.

EBITDA versus EBIT

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation en Amortisation. Ofwel de winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen. Met name bedrijven die snel groeien en/of door overnames veel schulden hebben, gebruiken bij voorkeur de EBITDA. Dit omdat het resultaat ná belastingen bij deze bedrijven vaak negatief en soms zelfs te negatief uitvalt.

De afkorting EBIT staat voor Earnings Before Interest en Taxes. In het Nederlands vertalen we dit als inkomsten voor aftrek van rente en belastingen. Dus de omzet minus de kosten die gemaakt zijn om deze omzet te behalen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld personeelskosten en inkoop. Belastingen, rentebetalingen en/of renteontvangsten worden bij een EBIT dus niet meegerekend.

Valkuilen bij multiples

Een multiples-waardering kan dus een snelle en vrij betrouwbare indicatie geven van de waarde van een over te nemen onderneming. Dat wil zeggen, voor wie de kunst van het werken met multiples beheerst. Voor de minder geoefende multiples-gebruiker zijn er een paar valkuilen om rekening mee te houden:

 • Ondernemingen verschillen in productaanbod, maar ook in doelgroepen waarop ze zich op richten. Dat maakt het samenstellen van een groep van vergelijkbare ondernemingen lastig.
 • Prijzen voor fusies en overnames komen niet altijd rationeel tot stand. Er is een flink aantal vergelijkbare transacties nodig om dit uit te zoeken.
 • De toekomstige waarde van een (startende) onderneming is sterk afhankelijk van het managementteam. De aandelen zijn bovendien niet zo makkelijk te verhandelen als bij een beursgenoteerde onderneming. Daarom moet altijd een correctiefactor toegepast worden over de waarde.

Professionele ondersteuning nodig?

Het is belangrijk om te beseffen dat multiples vuistregels zijn, die u met kennis van zaken moet toepassen. Wilt u onze professionele ondersteuning bij een waardebepaling en een overnamebod? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Max Beijer heeft toffe stagetijd bij Stratfield

Sinds eind januari voert de dagelijkse reis van de 22-jarige Max Beijer niet naar Windesheim, maar naar Stratfield. Daar loopt hij tot eind juni van dit jaar stage. Dat bevalt de 4e jaars student Finance & Control erg goed, vertelt hij. ‘Zeker! Er heerst hier een open en informele sfeer. Ik zou bijna zeggen gemoedelijk, maar daarvoor wordt er hier te hard gewerkt. Ik kan dat uit eigen ervaring zeggen, want ik mag bij Stratfield volop meekijken in de keuken en aansluiten bij overleggen en klantgesprekken. En ja, daar leer ik enorm van. Ik durf wel te stellen dat ik in die afgelopen twee maanden bij Stratfield minstens zoveel geleerd heb als in mijn jaren in de schoolbanken.’

Naast het opdoen van praktijkervaring voert Max een stageopdracht uit.’ Klopt. Ik ga het rendement onderzoeken van aandeelhouders die hun aandelen aan hebben gehouden en aandeelhouders die hun aandelen hebben verkocht en die de vrijgekomen liquiditeiten hebben herbelegd. Om daarna te kunnen constateren welke strategie verstandiger was geweest. Het model voor het onderzoek heb ik inmiddels gereed. Dat moet ik nu gaan vullen met variabelen om straks een goed onderbouwde eindconclusie te kunnen trekken. Een mooie opdracht, waarvan het eindresultaat ook interessant is voor Stratfield.’

De nabije toekomstplannen van Max? ‘Samen met enkele vrienden na mijn afstuderen een Master Economics & Finance volgen in Italië, in Padua om precies te zijn. Die wens staat wel erg hoog op mijn verlanglijstje. Net als dat ik stiekem droom ooit eigen boutique-achtige corporate finance kantoor op te richten.’ Een beetje à la Stratfield? ‘Dat zou inderdaad wel erg tof zijn’, lacht Max.

Acquisitiestrategie voor versnelling

Groeien door strategische overnames kan een goede manier zijn om de winstgevendheid van uw onderneming te vergroten. Zeker als u bedrijven aankoopt die door gebruik te maken van uw bedrijfsmiddelen hún groei kunnen versnellen. Hoe pakt u dat aan?

Formuleer een acquisitiestrategie

Een goede acquisitiestrategie is dé basis voor groei. Hierin bepaalt u naar welk type ondernemingen u op zoek gaat. Daarbij is het vooral van belang dat deze ondernemingen na de overname door u kunnen versnellen. Dat kan door technieken die u al in huis hebt ter beschikking te stellen aan de overgenomen onderneming. Ook kunt u het overgenomen bedrijf toegang geven tot uw markten en klanten. Wel is het raadzaam vooraf na te gaan of u de benodigde interne capaciteit hebt om de beoogde synergie te realiseren. Want uiteraard mag een overgenomen bedrijf niet uw eigen onderneming uithollen.

Baken uw targetgroep af

Niet elke onderneming is geschikt voor u en uw organisatie om over te nemen. Daarom is het belangrijk om criteria op te stellen waaraan een over te nemen onderneming moet voldoen. Het type bedrijf bijvoorbeeld. Ook de bedrijfsgrootte, de locatie en de branche zijn van belang. Zoek vanuit deze criteria een aantal mogelijke kandidaten en analyseer of ze geschikt zijn.

Toets de onderneming

Ga altijd met de eerste selectie ondernemingen in gesprek om te kijken of ze passen binnen uw strategie. Tijdens het gesprek kunt u er achter proberen te komen of die bedrijven aan uw eisen voldoen.

Tevens biedt een oriënterend gesprek de mogelijkheid om meer informatie te verzamelen over het bedrijf. Tenslotte en niet geheel onbelangrijk, ook kunt u dan toetsen of de onderneming openstaat voor een verregaande samenwerking of overname.

Bepaal de waarde

Staat een onderneming open voor overname? Dan is het tijd voor een waardebepaling. Met een waarderingsanalyse brengt u de waarde van de aandelen van de onderneming in kaart. Een veel gebruikte methode is de DCF-methode, de Discounted Cash Flow methode.

Start de onderhandelingen

Heeft de onderneming genoeg potentie? Dan is het tijd om de onderhandelingen op te starten met een eerste bod, dat u bepaalt op basis van de waarderingsanalyse. Wordt u het eens over de` overnameprijs en andere zaken, dan legt u die vast een intentieovereenkomst.

Nooit vergeten, het due diligence onderzoek

Een zeer kritisch moment bij een overname is het due diligence onderzoek. U krijgt dan – op voorwaarden – inzage in de administratie van de over te nemen onderneming. Let wel, doet u geen due diligence onderzoek, dan kunt u eventuele schade na de overname nooit meer verhalen op de verkopende partij. Op basis van de uitkomsten van het due diligence onderzoek en de intentieovereenkomst kan nu de koopovereenkomst worden opgesteld.

Stel de contracten op

Zijn er in de voorgaande stappen geen onoverkomelijke risico’s naar voren gekomen? Dan kunnen de definitieve contracten worden opgesteld.

Sluit de deal

Alle details zijn besproken. De financiering is rond. De deal kan gesloten worden. Nu is het zaak dat uw managementteam en dat van de aangekochte onderneming zo snel mogelijk gaan overleggen hoe uw interne organisatie er vanaf nu uit gaat zien.

Professionele ondersteuning nodig?

Een professionele partij met ervaring op dit gebied kan uitkomst bieden bij een voorgenomen overname. Bent u op zoek naar een onderneming om over te nemen? Of misschien staat u op het punt om uw onderneming te verkopen? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Stratfield begeleidt aandelenoverdracht Eshuis

Peter Overbeek is al 20 jaar CEO bij verpakkingsdrukkerij Eshuis als grootaandeelhouder Peter Eshuis overlijdt. Daarmee krijgt Overbeek, die al 30% van de aandelen beschikt, de mogelijkheid de resterende aandelen over te nemen. Maar wat is de waarde van Eshuis? Hoe gaan onderhandelingen daarover in z’n werk? En hoe financiert Overbeek die aandelenovername? Hij vraagt Stratfield om hem te assisteren bij de deal. ‘Ik zocht een professionele partij met kennis van zaken, maar ook een integere, toegewijde en loyale partner.’

De uitdaging van Peter Overbeek

Overbeek: ‘Toen ik de mogelijkheid kreeg om alle Eshuis-aandelen in handen te krijgen, had ik daar wel oren naar. Als enige aandeelhouder kan ik makkelijker stappen zetten om de continuïteit van dit prachtige bedrijf te waarborgen en om te groeien. Maar ik wist niet of het financieel haalbaar was om de aandelen over te nemen. Ik vroeg Stratfield om een financiële berekening. Op basis van de jaarcijfers en het meerjarenplan van Eshuis bepaalden zij de waarde van Eshuis. Ook berekenden ze dat ik dit bedrag met een externe partij en een bancaire lening kon financieren. Ik ben daarop met Stratfield het overnametraject ingegaan.’

De aanpak van Stratfield

‘Stratfield voerde voor mij de gesprekken met de vertegenwoordigers van de familie Eshuis en onderhandelde over de waarde van de aandelen. Toen het contact met de verkopende partij stroever verliep dan verwacht, koppelde Stratfield mij aan een uitstekende advocaat voor juridische ondersteuning. Uiteindelijk hebben we in mei 2018 een vaststellingsovereenkomst met de erven Eshuis ondertekend, de koopsom van de aandelen gedefinieerd én de onderhandelingen omtrent het vastgoed van het bedrijf afgerond. In december 2018 nam ik de aandelen officieel over en op 1 april 2019 kocht ik het vastgoed.’

De zoektocht naar de geschikte financier

‘Zoals gezegd kon ik de overname van de aandelen en het vastgoed alleen financieren met behulp van een externe partij. Daarom sprak Stratfield al in een vroeg stadium met banken, achtergestelde leningen fondsen en private equity-huizen. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat Wadinko de meest geschikte partij was om de deal te laten slagen. Leendert Stam kende Wadinko al en wist dat Wadinko en Eshuis prima bij elkaar passen.’

De onderhandelingen voor de perfecte deal

‘Al tijdens de eerste presentatie aan Wadinko bleek het gelijk van Stratfield. Wadinko ging mee in mijn ideeën, versterkte mijn aspiraties en de goede naam van Wadinko maakt ons bedrijf bestendiger, beter en meer solide. De samenwerking met Wadinko zorgde er bovendien voor dat ik makkelijker een bancaire lening kreeg om de overname te financieren. Voor de continuïteit van Eshuis was de samenwerking met Wadinko de beste optie. Het voelt dan ook goed dat deze partij mijn partner is geworden met 40 procent van de aandelen. Daarbij heeft Stratfield scherp onderhandeld en de perfecte deal met Wadinko gesloten.’

‘Dankzij Stratfield kwam de deal rond’

Optrekken als een hecht team

‘Terugkijkend op de samenwerking met Stratfield kan ik alleen maar concluderen dat de succesvolle overname van de aandelen en het vastgoed alles te maken heeft met wederzijds vertrouwen. Richard Zwart en Leendert Stam handelden professioneel, deskundig en dachten voortdurend mee. Ze zijn oplossingsgericht, laagdrempelig, hands-on, betrokken én uitermate betrouwbaar en loyaal. Dat we de deal zonder samenwerkingscontract hebben afgerond, zegt volgens mij genoeg. We acteerden, samen met de advocaat, als een hecht team dat hetzelfde doel voor ogen had. We hebben veel overlegd, zaken afgestemd en op spannende momenten in goed overleg knopen doorgehakt. En dankzij de inzet van Stratfield ben ik de samenwerking met Wadinko aangaan. Nu kan ik met Eshuis nieuwe stappen zetten richting een rooskleurige toekomst.’

Stratfield heeft voor Peter Overbeek:

 • De financiële haalbaarheid van de aandelenovername berekend;
 • De gesprekken met de verkopende partij gevoerd;
 • Met de verkopende partij over de koopsom onderhandeld;
 • De gewenste juridische ondersteuning aangedragen;
 • De meest geschikte financier gezocht en gevonden;
 • De onderhandelingen over de samenwerkingsdeal gevoerd.

De kunst van het loslaten

U bent DGA en uw bedrijf maakt al langere tijd een gezonde groei door. Dan kan er een moment komen waarop u zich afvraagt hoe u verder moet. Daarbij kunnen uw rollen als directeur en aandeelhouder wel eens in conflict komen met elkaar. Wat is dan wijsheid? In deze blog vertellen wij u over de kunst van het loslaten.

Een DGA heeft eigenlijk altijd twee belangen te dienen. Het eerste belang is dat de onderneming floreert. Het tweede belang is dat de aandelen in waarde stijgen. Zo op het eerste gezicht is daar niets mis mee. Een gezonde onderneming die winst maakt doet als vanzelf de waarde van de aandelen stijgen. Maar de belangen kunnen ook conflicteren. Als er geïnvesteerd moet worden bijvoorbeeld. Of als er andere ingrijpende beslissingen genomen moeten worden. Welke rol dan de overhand krijgt hangt van vele zaken af. Onder ander van de fase waarin uw onderneming zich bevindt.

Van ondernemer naar manager

Als u een onderneming start bent u vooral ondernemer. U zet uw bedrijf op de kaart, u focust zich op ontwikkeling en vernieuwing en u bent vooral extern bezig. U bent creatief, vindingrijk en bezit lef. Groeit uw onderneming, dan komen er andere en nieuwe uitdagingen boven drijven. Want aan wie kunt u taken delegeren? Hoe laat u uw bedrijf als een geoliede machine werken. U raadt het al, u wordt meer en meer een manager. U dient zich steeds meer te richten op de interne organisatie.

Van manager naar DGA

Natuurlijk bent en blijft u een ondernemer. Maar met dat de waarde van uw onderneming groeit, neemt ook de waarde van uw aandelen toe. Daarmee wordt uw aandelenkapitaal een steeds grotere factor om rekening mee te houden. Uw rol als grootaandeelhouder wordt daarmee ook belangrijker. En voordat u het weet moet u afwegingen maken. Want investeert u als aandeelhouder in die nieuwe machine of dat nieuwe bedrijfspand? En welke consequenties heeft dat voor uw financiële positie? 

Werken in of aan uw onderneming

Bij Stratfield voeren we dagelijks dit soort gesprekken met aandeelhouders en grootaandeelhouders. Vaak stellen wij dan de vraag of zij willen werken in of aan hun onderneming. Werken aan hun onderneming levert aandeelhouders en grootaandeelhouders op de langere termijn  het meeste rendement op. Maar dan moeten er wel keuzes gemaakt worden. Vaak komt het dan aan op de kunst van het loslaten.  Misschien moet er gezocht worden naar een directeur of die in de onderneming gaat werken. Dat vraagt om vertrouwen over en weer. Dat vraagt om wederzijds begrip voor elkaars visies en ideeën. Maar vergeet niet, iets loslaten is anders dan iets laten vallen.

Een stap terug, twee stappen vooruit

Hebt u het besluit genomen om te werken aan uw onderneming, hebt u voor uzelf besloten dat loslaten de meest renderende optie is, dan is het vanaf dat moment overzicht bewaren over een team dat u zelf hebt samengesteld. Een team dat bestaat uit mensen die op onderdelen wellicht beter zijn dan u. Die zich blijven ontwikkelen, plezier hebben in wat ze doen en daarmee uw bedrijf verder helpen groeien. Dat is niet alleen goed voor de ontwikkeling van nu, maar ook voor de toekomst. Want stelt u zich eens voor. U wilt straks uw bedrijf verkopen, maar u bent zelf de spil waar alles om draait. Een eventuele koper weet dan dat de resultaten terug gaan lopen op het moment dat u zich terugtrekt uit het bedrijf. Dat maakt uw onderneming een stuk minder waard. Door nu al los te laten zet u nu misschien (voor uw gevoel) een stap terug, maar op termijn zet u twee en misschien wel veel meer stappen vooruit. Als dat geen prettig vooruitzicht is.

Professionele ondersteuning nodig?

Een professionele partij met ervaring op dit gebied kan uitkomst bieden bij een voorgenomen overname. Bent u op zoek naar een onderneming om over te nemen? Of misschien staat u op het punt om uw onderneming te verkopen? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Deel III

Fusies & overnames: het integratieproces

De overname is afgerond. Nu is het tijd voor de volgende stap, het integreren van de overgenomen onderneming binnen uw eigen onderneming. Daarbij geldt dat de eerste honderd dagen na een overname cruciaal zijn.

Aandacht

Een integratieproces is complex. Het zorgt voor behoorlijk wat roering binnen zowel de overnemende als de overgenomen onderneming. Werknemers vragen zich misschien af of ze kunnen blijven en het management staat voor de uitdaging om de juiste synergie te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor culturele verschillen, een goede planning, heldere communicatie en aandacht voor het personeel belangrijk zijn om de overname tot een langdurig succes te maken.

Het juiste team

Een integratieproces kan worden ingericht als een project, inclusief een projectteam. Onze ervaring leert dat een juiste samenstelling van het team belangrijk is. Zo is senioriteit in het projectteam vereist, zeker als er impopulaire maatregelen genomen moeten worden. Ook moet het projectteam goed op de hoogte zijn van de de doelstellingen van beide organisaties. Alleen dan kan het team naar hetzelfde einddoel werken.

Performance
Het is aan te raden direct na de overname te starten met het monitoren van de performance, hoe lastig dat misschien ook is. Wellicht gaat u in een grotere of zelfs nieuwe markt opereren, waarvan u de spelregels nog niet optimaal beheerst. Ook zullen er zaken zijn die nog niet helemaal lopen zoals u zou willen. Of gaan zaken juist sneller dan u had verwacht. Het is goed al die zaken te monitoren om, als dat nodig is, snel bij te kunnen sturen.

Communicatie

Misschien wel de belangrijkste succesfactor bij een overname is de communicatie. Dat begint al op het moment van het bekendmaken van de op handen zijnde overname. Communiceer altijd duidelijk en eenduidig naar alle betrokken partijen als personeel, leveranciers en stakeholders. Betrek hen bij het proces en communiceer duidelijke welke stappen er genomen gaan worden. Benoem ook de de milestones. Op deze manier zorgt u ervoor dat belanghebbenden betrokken blijven bij het traject, waardoor het integratieproces sneller en beter verloopt.

Waardecreatie

Vanaf het moment dat de integratie start kan er gewerkt worden aan synergie door functies of businessunits te integreren. Ook is het zaak dat het bestaande en nieuwe medewerkers snel kennis maken met elkaar en met elkaars cultuur. Geef hierbij aandacht aan zaken als arbeidsomstandigheden, diversiteit, openheid, werkdruk en de stijl van leidinggeven binnen beide organisaties. Wellicht hebt u dankzij de overname toegang tot grotere of nieuwe markten. Of zijn er nieuwe product-marktcombinaties te creëren. Zo kunnen bestaande of nieuwe markten aangeboord worden.

Professionele ondersteuning nodig?

Een professionele partij met ervaring op het gebied van integratie kan uitkomst bieden bij een overname. Bent u op zoek naar een onderneming om over te nemen? Of misschien staat u op het punt om uw onderneming te verkopen? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Quote Stratfield "Werken aan waarde"