Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Deel II

Fusies & overnames: de transactie

U hebt de voor u ideale onderneming gevonden en wilt die graag overnemen. Hoe gaat u dan te werk? Met wie legt u het eerste contact? Hoe doet u een bieding? En hoe komt de overname tot stand? Bij Stratfield onderscheiden wij 5 belangrijke fases.

Fase 1 – Kennis verzamelen

Een succesvolle overname staat en valt met een goede voorbereiding. Het verzamelen van belangrijke en relevante kennis is daarbij essentieel. Wat u dan minimaal aan de weet moet komen is:

  • Wat zijn de belangen en de wensen van de aandeelhouders?
  • Wat is de strategie van de onderneming?
  • Wat zijn de sterke en wat zijn de zwakke punten van de onderneming?
  • Wat zijn de financiële resultaten en prognoses van de onderneming?

Hebt u de antwoorden op deze vragen, dan wordt het tijd om het eerste contact te leggen.

Fase 2 – Contact leggen

Bij het leggen van het eerste contact zijn twee zaken van belang.

  • Wie is de juiste persoon? Vaak is dit de algemeen directeur of één van de aandeelhouders. Wie gaat deze persoon dan benaderen? Soms is het onhandig om direct te laten blijken wie de geïnteresseerde is. In dat geval kunt u misschien beter een tussenpersoon inschakelen.
  • Wat is de boodschap die u over wil brengen? Hier vooraf over nadenken vergroot de slagingskans. Na het leggen van het eerste contact volgt vaak een periode van nader kennismaken. Onze ervaring is dat een partij het vaak prettig vindt om te horen dat er een mogelijke geïnteresseerde is. Dat wil niet zeggen dat een partij ook open staat voor verkoop. Het is dan belangrijk om het contact te onderhouden. Op het moment dat er zich een wijziging in deze situatie voordoet, bent u de partij die als eerste wordt benaderd. Dit proces vraagt een lange adem die voornamelijk draait om het verdiepen van de relatie.

 Fase 3 – De onderhandeling

Als de andere partij bereid is om concreet over een overname te praten, dan moet eerst de eerder door u ingewonnen informatie worden geverifieerd. Is deze informatie actueel en kloppend, dan moet u bepalen wat u voor de onderneming wilt betalen. U stelt daarvoor een bedrijfswaardering op of laat dat doen. Daarna kunnen de onderhandelingen beginnen. Naast de overnameprijs zijn er ook diverse andere zaken waarover u het eens moeten worden. Bijvoorbeeld, blijft het management van de over te nemen onderneming betrokken? Wordt de koopsom ineens of in delen betaald? Al deze zaken en meer worden vastgelegd in een zogeheten intentieovereenkomst.

TIP

Voor u als aanstaande koper is het ook uitermate zinvol om te bedenken wat u de over te nemen onderneming te bieden hebt. Vele onderzoeken tonen aan dat het toevoegen van waarde aan de over te nemen onderneming de kans op een succesvolle overname enorm vergroot.

Fase 4 – Due diligence onderzoek

Tot nu toe hebt u zich gebaseerd op ingewonnen en geverifieerde informatie en een bedrijfswaardering. Uiteraard wilt u ook inzage in de administratie van de over te nemen onderneming, om zo een nauwkeurig zicht te krijgen in onder andere de ondernemingsrisico’s. Dit noemen we een due diligence (of boeken) onderzoek. Een dergelijk onderzoek richt zich op financiële zaken, belastingen, juridische aspecten en mogelijk ook op de markt. Om dit mogelijk te maken, richt de over te nemen onderneming een zogenaamde dataroom in. Deze bevat de belangrijkste informatie over de onderneming. In de meeste gevallen gebeurt dat in een digitale omgeving, waarin de benodigde documenten worden ontsloten. Om inzage in deze informatie te krijgen ondertekent u als koper een geheimhoudingsverklaring.

Fase 5 – Afronden van de transactie

Is de due diligence afgerond, dan wordt de koopovereenkomst opgesteld. Hierin worden de bijzonderheden uit de due diligence nader gespecificeerd en worden de gemaakte afspraken vastgelegd. In deze koopovereenkomst worden over het algemeen zaken opgenomen als garanties ten aanzien van de jaarrekening, vrijwaringen voor specifieke risico’s en een concurrentiebeding. Naast de koopovereenkomst is er een formele overdracht. Hierbij kan het gaan om een overdracht van aandelen of de overdracht van activa en passiva. De werkelijk overdracht van aandelen vindt plaats via een akte van levering die passeert bij de notaris.

Professionele ondersteuning nodig?

Een professionele partij met ervaring op dit gebied kan uitkomst bieden bij een voorgenomen overname. Bent u op zoek naar een onderneming om over te nemen? Of misschien staat u op het punt om uw onderneming te verkopen? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Leendert Stam en Richard Zwart, bedrijfsadviseurs Stratfield

Deel III

Fusies & overnames: de juiste onderneming

Lees verder
Stratfield werkt aan waarde voor aandeelhouders