Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Privacyreglement Stratfield

In dit privacy statement staat beschreven hoe Stratfield omgaat met uw persoonsgegevens. Door Stratfield worden persoonsgegevens verwerkt en wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Stratfield is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en in deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wie en wat is Stratfield? 
Stratfield is een besloten vennootschap. Stratfield is een organisatie van ervaren en hoogopgeleide professionals op het gebied van corporate finance. De Functionaris Gegevensbescherming bij Stratfield is Leendert Stam. Hij is tevens contactpersoon voor alle privacy-gerelateerde vragen en bereikbaar op leenderstam@stratfield.nl of op (06) 433 788 13.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens
RELATIES
Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website of informatie in e-mails laat u bepaalde gegevens bij Stratfield achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van u e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Deze gegevens worden verwerkt om de relatie met u te onderhouden en om opdrachten uit te kunnen voeren, of om u te informeren over een dienst of product dat interessant voor u kan zijn. Wij leggen onder meer uw NAW-gegevens vast en gespreksverslagen van bezoeken, gegevens over uw deelname aan onze activiteiten en de gegevens benodigd voor de facturatie van onze diensten. Tevens bewaren wij informatie over de belangstelling voor de diensten van Stratfield. Dit doen we voor effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. De gegevens worden opgeslagen in ons CRM-systeem.

Welke gegevens vragen we?
RELATIES
Wij vragen onze relaties uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor het doel dat we ermee beogen. Van relaties bewaren we daarom geen bijzondere persoonsgegevens, maar uitsluitend NAW (inclusief emailadres) gegevens van de organisatie en de contactpersonen. Wij verrijken deze informatie met onze gegevens over u die we opdoen bij gesprekken of door het zoeken naar en eventueel plaatsen van professionals.

Verplichting verstrekken van gegevens
Er is geen verplichting om gegevens te verstrekken maar dan is het ook niet mogelijk om gebruik te maken van onze dienstverlening. Immers, de genoemde gegevens zijn minimaal nodig om contact te leggen of te onderhouden, en informatie te verstrekken over onze diensten en evenementen.

Ontvangers van gegevens
Persoonsgegevens worden nooit buiten Stratfield verstrekt zonder dat hierover contact is geweest. Gegevens worden, bij akkoord, alleen verstrekt aan derden met uw medeweten. Gegevens van relaties worden niet gedeeld buiten Stratfield.

Bewaartermijn
We bewaren gegevens in onze database in principe één jaar na opname erin. Kandidaten worden door middel van onze periodieke mails op de hoogte gesteld van de bij ons bewaarde gegevens. Via deze periodieke mails kunt u aangeven of u uit onze database wilt worden verwijderd.

Voor alle informatie over opdrachten en georganiseerde evenementen geldt de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Rechten
Voor kandidaten en relaties geldt dat te allen tijde gegevens kunnen worden verwijderd of kunnen worden ingezien. Neem hiervoor contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.
Uiteraard conformeert Stratfield zich aan alle rechten die geregistreerde kunnen ontlenen aan de wet.

Beveiligingsniveau
Stratfield beschermt bewaarde persoonsgegevens en handhaaft de nauwkeurigheid ervan. Daartoe implementeert Stratfield naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Stratfield werkt alleen met gerenommeerde leveranciers zoals Microsoft en Yuki.

Gebruikers van de diensten van Stratfield worden er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Stratfield aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stratfield.

Instemming gebruik gegevens
Wij veronderstellen dat u gerechtigd was om ons te informeren over persoonsgegevens (zoals maar niet beperkt tot CV’s, NAW gegevens en emailadressen) die wij van u ontvingen via de website, via e-mails of anderszins, en dat u ons toestemming geeft om deze gegevens voor de eerder uiteengezette doelstellingen te mogen verwerken.

Stratfield behoudt zich het recht voor aangeleverde teksten in te korten, te verwijderen of de invoerder ervan nadere aanwijzingen voor aanpassingen daarvan te geven. Stratfield zal de ontvangen gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan hierboven weergegeven.

Wijzigen privacyreglement
Stratfield kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyreglement. Het meest actuele Privacyreglement is te allen tijde in te zien op de website van Stratfield.